نظرخواهی

آیا ازعملکرد مهدی روشنفکر در توسعه شهرستان های بویراحمد، دنا و مارگون راضی هستید؟

تازه های سایت

24. اسفند 1396 - 17:07

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی چهارفصل؛ سامان شفائی در یادداشتی نوشت:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
استیضاح يکی از ساز وکارهای سیاسی مورد استفاده در سیاست داخلی کشورها و به طور مشخص عرصه مناسبات دو قوهمقننه و مجريه است. استیضاح فرصتی مناسب برای بیان کمبودخدمات وعقیم ماندن برنامه های دولت درسطح کلانومنطقه ای واستانی است.موقعیتی است که هم دولت وهم مجلس محترم نابسامانیهاراببینندووظايف مشترک خودرابرایبسامان دادن امورواکاوی نمايند.دراستیضاح هم شنیدن مشکلات وهم پرداختن به عمق مشکلات برای مردم ودولتمفیدفايده می باشد.
استیضاح ديروزاگرچه ماسید اماکارنمايندگان محترم مردم شريف کهگیلويه بزرگ وگچساران کاری بس بزگ وسترگ بود.
استیضاح ديروزبازی برد- بردی بود که هم به نفع مردم استان بود وهم به نفع دولت محترم.
جناب آقای دکترتاجگردون فردی ازخانواده شهدا با آن هم توانمندی ها وپتانسل های به فعلیت رسیده اش درمديریت خردوکلان ومهندس هاشمی پورشخصیتی ازتبارايثارگری وجانبازی وکوله باری ازمديريت های اجرائی وعمرانی ومهمترازهمه حس همدردی ومهربانی مادرزادی شان روزی تاريخی وگزاف نگفته ام اگربنگارم حماسی درتاريخ ايل وديارمان رقم زدند.
نطق انتقادی، اعتراضی اين دوبزگوار به دودلیل مهم واساسی است
اول دولت محترم- اينکه کمبودها و حوادث متعددی رادرزمینه های اقتصادی ،عمرانی،اشتغال وکشاورزی استانماتجربه کرد ومی کندهم مردم وهم نمايندگان ماهمیشه باتوجه به خصلت مهربانی ومهمان نوازی وازباب گفتگوخواهانحل مشکلات بوده اندوهستند. چه بسیارمقامات ووزيران به استان سفرکردند ومشکلات راديدندامازيرساختها هنوز بهاتمام نرسیده اندپس جادارداين حق رادرقالب استیضاح وبا فرياد رسا به گوش مديران و وزرابرسانیم.
دوم اينکه مجلس به فرمايش بنیانگذارکبیر انقلاب عصاره وچکیده ملت است.ورهبرفرزانه انقلاب درديدار نمايندگان فرمودند:) نمايندگی در مجلس، حضور در عرصه خدمتگزاری به مردم است . اين توفیق بزرگ را عطیه ای الهی بدانید وخداوند را بر آن شکر گزاريد و به شرط الزامی آن که غفلت نورزيدن از وظیفه خدمتگزاری است پايبند بمانید . مجلسرا حقیقتا، و نه تنها در زبان، خانه مردم بدانید . ( جنابان هاشمی وتاجگردون ديروزبه احسن وجه ازپشت تريبون ملت به خوبی ازخون فرزندان مان درحادثه ای تی آرودغداران حادثه جاده سرحد وسوق وباشت دفاع کردندوامان ازبیکاریوحقوق کارگران رافرياد.
هم استانی های عزيز،نخبگان سیاسی اگرچه اين استیضاح با لابی های سیاسی وحزبی عقیم ماند.اما نمايندگان ماتلنگرزدندوازحقوق حقه مادفاع کردند .بیايد انگ وبرچسب های ملاحظه کاری واماواگرهای سیاسی براين حرکتشجاعانه سیاسی واجتماعی نزنیم وبه واقع 22 اسفند 96 رادرآستانه بهار طبیعت عیدوفاق ايل وتبارمان درعرصه سیاسیدرتقويم استان مان ثبت وضبط کنیم.

انتهای پیام/

نظرات کاربران

شبکه اطلاع رسانی دانا
قلم_گزینشی