نظرخواهی

انتصاب های استاندار جدید را برای پیشرفت استان چگونه ارزیابی می کنید؟

تازه های سایت

15. آذر 1396 - 10:39
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان باشت از کشف و ضبط یک و نیم تن مواد غذایی و خوراکی فاسد و غیر بهداشتی در چهارماه گذشته خبر داد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی چهارفصل فرشاد رستمی در گفتگو با خبرنگار باشت نیوز گفت: در بازدید کارشناسان  و پرسنل  شبکه بهداشت و درمان باشت  از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی؛ خوراکی و نانوایی های شهرستان در چهار ماه گذشته یک تن و نیم  مواد فاسد و غیر قابل مصرف را کشف و ضبط کردند.

 

وی  در رابطه با کنترل و نظارت بر روی اجناس خوراکی در بازار شهرستان باشت  گفت: ارتقاء سلامت و نقش مؤثر كنترل عوامل محيطي در آن از مباحثي بوده كه از گذشته دور ، سيستم هاي بهداشتي و درماني به دنبال آن بوده اند و  در اين بين استانداردهاي محيط سالم و تبيين شرايط زيست محيطي مطلوب جهت ارتقاء سلامت از وظايف و رسالت هاي اصلي وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي به شمار مي رود.

فرشاد رستمی

رستمی تصریح کرد: جهت دستيابي به اهداف بهداشت محيط، حفظ سلامت شهروندان و ناامن کردن محیط  برای کسانی که اقدام به تهیه وتوزیع وفروش مواد غذایی ، بهداشتی وآرایشی تاریخ گذشته وفاسد شدنی در بازارشهرستان باشت می کنند ، واحد بهداشت محیط وپرسنل شبکه بهداشت ودرمان این شهرستان اقدام به گشت ضربتی ، نظارت وکنترل بهداشتی  بازاردرسطح شهر و روستاها را انجام دادند.

 

وی افزود: دراین زمینه بیش از یک تن  ونیم مواد غذایی تاریخ گذشته درچهار ماه گذشته جمع آوری وجهت ادامه مراحل قانونی صورتجلسه شد.

 

سرپرست شبکه بهداشت باشت عنوان کرد :  شبكه بهداشت و درمان شهرستان باشت با چهار مركز فعال از نظر بهداشت محيط،  شامل سه مركز روستايي آبدهگاه ،بوستان وچاه تلخ و یک  مركزپایگاه  شهري وهمچنين پرسنل ستاد شبکه بهداشت ودرمان در مناطق تحت پوشش این شبكه ، مشغول فعاليت جهت کنترل ونظارت بیشتر بربازار این شهرستان هستند.

شبکه بهداشت باشت

  فرشاد رستمی در زمینه کشف مواد تاریخ گذشته در باشت از شهروندان جهت همکاری با شبکه بهداشت ودرمان طلب همکاری کرد و تصریح کرد:  نظارت بر توزيع و فروش مواد غذايي و اماکن عمومي،لوازم آرایشی وبهداشتی  با استفاده از پرسنل موجود در حداقل زمان ممکن، از اهداف مهم و اوليه بهداشت محيط مي باشد.

 

وی  برخی ازبرنامه های دردست اجرای این شبکه درزمینه بهداشت محیط را نظارت براجرای استانداردها،دستورالعمل ها و مقررات بهداشت محیط ، نظارت وکنترل وضعیت بهداشتی مراکز تهیه وتوزیع ،نگهداری وفروش موادخوردنی وآشامیدنی وبهداشتی ،اماکن عمومی ،مراکزبهداشتی درمانی ،مراکزآموزشی وتربیتی ، مراکز کاربرد پرتوهای یونسازدرپزشکی به منظور اجرای مقررات وآئین نامه هاواستانداردهای مربوطه واظهارنظرکارشناسی پیرامون نقایص آنها نظارت براجرای استانداردها عنوان کرد .

شبکه بهداشت باشت

همچنین دستورالعمل هاومقررات بهداشت محیط تهیه وتنظیم برنامه های اضطراری باهماهنگی مرکزبهداشت استان وشرکت درمبارزه بااپیدمی ها و تأمین بهداشت محیط به هنگام بروزسوانح وحوادث ،بلایاوهمکاری باسایرواحدهای ذیربط، رسیدگی به شکایات واصله مربوط به بهداشت محیط وارائه پیشنهادات لازم به مقامات مافوق، همکاری دربرنامه ریزی هاوبررسی برنامه های بهداشت محیط بامقام مافوق، جمع آوری ،تجزیه وتحلیل آمارواطلاعات درزمینه بهداشت محیط است.

 

از دیگر برنامه های شبکه بهداشت شهرستان باشت ، نظارت وارزشیابی عملکرد مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی،خانه های بهداشت دراموربهداشت محیط ، كنترل و پايش امور محوله پرسنل تحت نظر و راهنمايي و ارشاد آنها جهت پيشبرد اهداف بهداشتي و ارائه راهكارهاي مناسب، بازديد از اماكن متبركه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه، بازديد از جايگاههاي پمپ بنزين و پيگيري نواقص مربوطه ، بازدید،نظارت وکنترل بهداشتی کشتارگاه های دام وطیوروسایرفرآورده های خام دامی واعلام نواقص بهداشتی آنهابه ادارات ذیربط است.

 

شبکه بهداشت باشت
سرپرست شبکه بهداشت شهرستان باشت از برنامه های دیگر این شبکه به نمونه برداری وکنترل بهداشتی موادخوردنی آشامیدنی ،آرایشی وبهداشتی وارسال نمونه های مربوط به آزمایشگاه وتفسیرنتایج آنها وانجام اقدام لازم برابرمقررات، تعیین اولویت هابرای اجرای طرح های بهداشت محیط ونظارت براجرای آنها ، بررسی وکنترل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی منابع آب آشامیدنی مطابق بااستانداردهای مصوب ودستورالعمل های بهداشتی خبر داد.

 

وی افزود: نظارت وکنترل بهداشتی دربهره برداری ونگهداری تأسیسات آب شرب وارائه طریق درجهت رفع نواقص مشاهده شده به ادارات ذیربط،
بررسی وکنترل نقشه های اجرایی جهت احداث وتوسعه تأسیسات بهداشتی ،اماکن عمومی ، مراکزتهیه وتوزیع وفروش موادغذایی وکارگاه هاوکارخانجات موادغذایی به منظورانطباق باموازین بهداشتی قبل ازاجرا،  نظارت وکنترل بهداشتی برنحوه روش های جمع آوری ومحل دفع زباله شهری ،روستایی وسایرخدمات شهری که شهرداری انجام می دهند.

شبکه بهداشت باشت

فرشاد رستمی در پایان تصریح کرد: شرکت فعال درعملیات بهداشت محیط روستاهاازطریق آموزش های مردمی وجلب همکاری بین بخشی به منظورجمع آوری ،حمل وبازیافت ودفع بهداشتی زباله ،دفع بهداشتی مدفوع وکودحیوانی ، بهسازی معابروجداسازی نگهداری دام وپرندگان ازمحل سکونت ،دفع بهداشتی فاضلاب هاوهمکاری درجهت بهسازی منابع وکنترل کیفی آب آشامیدنی وسایرمسائل بهداشت محیطی درروستاها از جمله کارهای ضربتی شبکه بهداشت است .

 

انتهای پیام/

نظرات کاربران

شبکه اطلاع رسانی دانا
قلم_گزینشی